pl en de fr

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik: Piotr Tomaszkiewicz
Tel.: 22 443 88 74
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
Tel.: 22 443 88 59, 22 443 88 75, 22 443 88 76
Fax: 22 443 90 01
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: zobacz stronę

Do zakresu działania Delegatury Biura - Zespołu należy w szczególności:

 1. w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
  a)    analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  b)    realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
  c)    przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
  d)    gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
  a)    monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
  b)    gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  c)    realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
  d)    nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:  radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego, urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
  e)    przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
  f)    uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
  g)    uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
  h)    pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
  i)    realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
  j)    współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;
 3. w zakresie spraw obronnych:
  a)    aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
  b)    uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
  c)    prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
  d)    organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach,
  e)    opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
  f)    opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
  g)    przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
  h)    wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
  i)    prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
  j)    opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
  k)    współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
  l)    udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
  m)    udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o  szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,
  n)    prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 4. w zakresie informacji niejawnych - prowadzenie punktów przechowywania dokumentów niejawnych, w tym:
  a)  nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w urzędzie dzielnicy, w tym ich rejestrowanie i przechowywanie;
  b)  udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
  c)  egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych;
  d)  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w urzędzie dzielnicy;
  e)  udostępnianie zlokalizowanego w punkcie stanowiska komputerowego przystosowanego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” uprawnionym użytkownikom i nadzorowanie pracy na tym stanowisku
Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy składać w formie papierowej w kancelarii Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
ul. Młynarska 43/45 lub przesyłać faksem nr  22 443 11 22,  22 443 11 71.  Zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym należy składać w formie papierowej w kancelarii Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Młynarska 43/45, lub przesyłać faksem nr 22 443 11 22,  22 443 11 71. Pozostałą korespondencję dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń publicznych można kierować w formie elektronicznej na adresy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekretariat Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Wydział Imprez Masowych i Zgromadzeń Publicznych)  Wzór zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na imprezy masowe oraz treść ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o zgromadzeniach znajduje się na stronie internetowej: http://bezpieczna.um.warszawa.pl/
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza